Články a novinky

fond

reštaurácia Skala Stupava

Vec: Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SZH konaného per rollam č. 13 – 2020/2021 1. Program zasadnutia: Stretnutie Niké Handball Extraligy číslo XC-01, ktoré sa konalo 10. apríla 2021 o 18.00 h medzi družstvami mužov, športových klubov MŠK Považská Bystrica a Košice Crows – Patrik Hruščák (Košice Crows), diskvalifikácia s písomnou správou rozhodcov. 2. Zloženie Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej: a) Milan Nedorost – predseda Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „DK SZH“), b) Anton Gregor – podpredseda DK SZH, c) Vladimír Pokorný – člen DK SZH, d) Bc. Jozef Gedeon – člen DK SZH, e) JUDr. Milan Veselka – člena a tajomník DK SZH. 3. Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim: K bodu stretnutie Niké Handball Extraligy XC-01 MŠK Považská Bystrica a Košice Crows – Patrik Hruščák (Košice Crows), diskvalifikácia s písomnou správou rozhodcov (u tajomníka DK SZH): – fotokópia zápisu zo stretnutia XC-01, – písomná správa rozhodcov, – písomná správa delegáta, – videozáznam stretnutia XC-01 (dostupný na https://huste.joj.sk/hadzana/slovensko-1/udalost/16276-msk-povazska-bystrica-kosice-crows), – stanovisko športového klubu Košice Crows, – stanovisko hráča Košice Crows Patrika Hruščáka, – potvrdenie o úhrade poplatku za prejednanie disciplinárneho previnenia, – stanovisko športovo-technickej komisie Slovenského zväzu hádzanej (ďalej len „SZH“), – doplnenie správy rozhodcov, – stanovisko komisie rozhodcov a delegátov SZH (vrátane stanoviska Asociácie rozhodcov SZH), – stanovisko športového klubu MŠK Považská Bystrica, – stanovisko hráča MŠK Považská Bystrica Eduarda Valáška. 4. Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu (vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada): DK SZH sa zaoberala diskvalifikáciou Patrika Hruščáka s písomnou správou rozhodcov v stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XC-01, ktoré sa konalo 10. apríla 2021 o 18.00 h medzi družstvami mužov, športových klubov MŠK Považská Bystrica a Košice Crows. Hlasovaním per rollam prijala nasledovné uznesenie: DK SZH podľa čl. 5 bod 4.2 Disciplinárneho poriadku SZH vzala podnet vo veci diskvalifikácie Patrika Hruščáka s písomnou správou rozhodcov v stretnutí Niké Handball Extraligy číslo XC-01, ktoré sa konalo 10. apríla 2021 o 18.00 h medzi družstvami mužov, športových klubov MŠK Považská Bystrica a Košice Crows na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania. Odôvodnenie DK SZH má za to, že v predmetnom prípade nie je naplnená skutková podstata žiadneho z disciplinárnych previnení, ktoré ustanovuje Disciplinárny poriadok SZH a preto sa nejedná o disciplinárne previnenie. Z uvedeného dôvodu DK SZH rozhodla tak, že podnet berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení. I.  Na vyvodenie záveru, či bolo alebo nebolo konanie Patrika Hruščáka disciplinárnym previnením bolo nevyhnutné posúdiť, či dané konanie napĺňalo všetky obligatórne znaky niektorej zo skutkových podstát disciplinárnych previnení vymedzených v Disciplinárnom poriadku SZH. DK SZH má za to, že konanie Patrika Hruščáka nenaplnilo všetky obligatórne znaky žiadnej zo skutkových podstát disciplinárnych previnení uvedených v Disciplinárnom poriadku SZH. Skutkové podstaty sú vo vzťahu k športovcom vymedzené v čl. 46 Disciplinárneho poriadku s názvom Disciplinárne previnenia športovca /hráča hádzanej/. V predmetnom článku sú presne, taxatívne vymedzené disciplinárne previnenia a to Neoprávnený štart, Nešportové správanie, Hrubé nešportové správanie, Urážky, Telesné napadnutie, Porušenie súťažných a ostatných predpisov a smerníc SZH, Porušenie zásad reprezentácie, Nezaplatenie členského príspevku a Dostavenie sa na stretnutie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Disciplinárne previnenie s názvom Telesné napadnutie podľa čl. 46 bod 14 Disciplinárneho poriadku SZH, ktoré v obdobných prípadoch najviac pripadá do úvahy vyžaduje, aby sa športovec dopustil fyzického útoku voči inej osobe, vrátane útoku s použitím rôznych predmetov (hodenie lopty, pľuvanie) na ihrisku a v areáli dejiska stretnutia. DK SZH má za to, že tomu v danom prípade nedošlo. DK SZH v danom prípade konanie Patrika Hruščáka neposúdila ako disciplinárne previnenie a preto nie je ani dôvod na uplatnenie ustanovenia čl. 46 bod 1 Disciplinárneho poriadku SZH podľa ktorého, pri udelení diskvalifikácie so správou /UDELENÁ MODRÁ KARTA/ je hráčovi automaticky pozastavená činnosť na 1 stretnutie. Patrik Hruščák teda môže nastúpiť na ďalšie stretnutie bez obmedzení a hľadí sa na neho, ako by mu v stretnutí XC-01 modrá karta udelená nebola. II. Na základe vyžiadania DK SZH a stanoviska športového klubu Košice Crows športovo-technická komisia SZH rozhodla, že stretnutie Niké Handball Extraligy číslo XC-01 medzi družstvami mužov, športových klubov MŠK Považská Bystrica a Košice Crows, nie je možné opakovať. Zároveň je potrebné uviesť, že DK SZH nedisponuje kompetenciou rozhodnúť o opatrení, ktorým by bolo nariadené opakovanie stretnutia. Podľa čl. 2 bod 2 Disciplinárneho poriadku SZH v disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňuje uložiť tento disciplinárny poriadok. Druhy disciplinárnych sankcií ustanovuje čl. 23 Disciplinárneho poriadku SZH. Podľa čl. 23 bod 1.1 až 1.3 v disciplinárnom konaní môže byť fyzickej aj právnickej osobe uložené: pokarhanie, pokuta, odobratie ceny. Podľa čl. 23 bod 2.1 až 2.5 fyzickej osobe možno v disciplinárnom konaní uložiť tiež: vylúčenie zo SZH, vyradenie z reprezentácie, pozastavenie výkonu funkcie, pozastavenie výkonu športovej činnosti, pozastavenie inej ako športovej činnosti. Podľa čl. 23 bod 3.1 až 3.9 právnickej osobe alebo družstvu je možné uložiť tieto disciplinárne sankcie: vylúčenie družstva zo súťaže, odobratie bodov, anulovanie výsledkov, preradenie do nižšej súťaže, zákaz súťažnej činnosti družstva, uzatvorenie ihriska, krátenie finančného plnenia zo strany SZH, zákaz uchádzať sa o finančné plnenie zo strany SZH alebo vylúčenie zo SZH. Druhy a spôsob ukladania disciplinárnych opatrení je vymedzený v ustanoveniach čl. 43 Disciplinárneho poriadku SZH. Podľa čl. 43 bod 1 disciplinárny orgán môže popri uloženej disciplinárnej sankcii alebo aj samostatne uložiť previnilcovi disciplinárne opatrenie spočívajúce v uložení konkrétnej povinnosti, účelom ktorej je preventívne pôsobenie a náprava škodlivého následku disciplinárneho previnenia. Podľa čl. 43 bod 2.1 až 2.7 disciplinárne opatrenia spočívajú najmä v: zákaze alebo obmedzení činnosti alebo funkcie, zákaze vstupu previnilca do vymedzených priestorov v športovej hale, zákaz pokračovať v konaní, ktoré bolo dôvodom disciplinárneho konania, príkaze osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému, príkaze nahradiť poškodenému škodu spôsobenú disciplinárnym previnením, príkaze odstrániť protiprávny stav vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia, príkaze, aby športový klub v záujme prevencie a prevýchovy prerokoval podstatu disciplinárneho previnenia s previnilcom, ktorý je jeho športovcom, členom alebo funkcionárom, pred družstvom alebo iným určeným spôsobom. Podľa čl. 43 bod 3 pri určení disciplinárneho opatrenia sa primerane použijú zásady na ukladanie disciplinárnych sankcií. Podľa čl. 43 bod 4 disciplinárne opatrenia podľa bodu 2. tohto článku možno uložiť aj pred konečným rozhodnutím vo veci ako opatrenie, ktorého účelom je dočasná úprava povinnosti previnilca do rozhodnutia o disciplinárnom previnení. Ako z dikcie ustanovení čl. 43 vyplýva, disciplinárne opatrenie môže byť uložené výlučne previnilcovi, jednej konkrétnej osobe (či už fyzickej alebo právnickej), v žiadnom prípade nie ďalším osobám zúčastneným sa stretnutí, či incidente. Ak by DK SZH rozhodla o disciplinárnom opatrení, ktorým by bolo opakovanie stretnutia, toto rozhodnutie by smerovalo voči veľkému množstvu osôb, nie iba voči jednej konkrétnej osobe, osobe previnilca. Preto DK SZH nemôže rozhodnúť o opakovaní stretnutia tak, ako to žiadal športový klub Košice Crows. Tiež je potrebné uviesť, že podľa pravidla 17:11 rozhodnutia vykonané rozhodcami alebo delegátom na základe ich pozorovania skutočností alebo ich posúdenia sú konečné. Podľa pravidla 8:6 keď rozhodcovia vyhodnotia niektorý faul ako zvlášť bezohľadný, zvlášť nebezpečný alebo úmyselný, musia o tom po zápase vypracovať písomnú správu, na základe ktorej môže zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach. V takom prípade musia byť o tom zodpovedný vedúci družstva a delegát informovaní okamžite po diskvalifikácii. Pre tento účel rozhodcovia tiež ukážu modrú kartu, ako informáciu, po tom, čo ukázali červenú kartu. (pravidlo 16:8) Ako z dikcie pravidla 8:6 vyplýva, výlučne rozhodcovia sú oprávnení vyhodnotiť, či niektorý faul je podľa nich zvlášť bezohľadný, zvlášť nebezpečný alebo úmyselný. Ak niektorý faul tak vyhodnotia, musia o tom po zápase vypracovať písomnú správu, na základe ktorej môže zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach. To znamená, že zodpovedný orgán rozhodnúť o ďalších opatreniach môže, ale rovnako nemusí. Udelenie modrej karty nikdy nemôže ihneď znamenať, že príslušný disciplinárny orgán ďalej neposudzuje konkrétne konanie a iba automaticky uloží sankciu. Modrou kartou rozhodcovia deklarujú, že podľa ich úsudku, na základe pozorovania dospeli k záveru, že v danom prípade by sa faulom mal zaoberať disciplinárny orgán. Ide o akési „predbežné rozhodnutie vo veci“. Tak rozhodca (či rozhodcovia), ako aj disciplinárny orgán však musí byť v rozhodovaní autonómny. Rozhodnutia rozhodcov sú vykonávané bezprostredne (v krátkom časovom úseku) po vykonaní určitej činnosti, akcie. Často pod mimoriadnym psychickým a fyzickým vypätím, rýchlo za sebou. Aj preto musí mať disciplinárny orgán právo spravodlivo posúdiť konkrétne konanie na základe neskôr vykonaného dokazovania. DK SZH má za to, že vykonané dôkazy dostatočne nepreukazujú, presný skutkový dej konania, za ktoré bol Patrik Hruščák diskvalifikovaný s udelením modrej karty. Ani samotný videozáznam nie je dostatočnej kvality a z viacerých uhlov pohľadu, aby bolo možné jednoznačne vyvodiť záver o presnom skutkovom deji. Tak v prospech, či neprospech Patrika Hruščáka alebo delegovaných rozhodcov. III. Návrh športového klubu Košice Crows, aby bola dvojica rozhodcov, ktorá rozhodovala predmetné stretnutie vylúčená z rozhodcovskej činnosti do konca tejto sezóny DK SZH nie je oprávnená posúdiť. Delegovanie rozhodcov na jednotlivé stretnutia je výlučne v kompetencii komisie rozhodcov a delegátov SZH. DK SZH rovnako, ako v prípade konania Patrika Hruščáka, tak aj v súvislosti s uvedeným návrhom športového klubu Košice Crows poukazuje na čl. 2 bod 2 Disciplinárneho poriadku SZH, podľa ktorého v disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňuje uložiť tento disciplinárny poriadok. Vo vzťahu k rozhodcom sú pritom skutkové podstaty disciplinárnych previnení vymedzené v čl. 49 Disciplinárneho poriadku SZH, pričom DK SZH má za to, že žiadna z ustanovených skutkových podstát v danom prípade naplnená nebola. Ako už bolo uvedené vyššie DK SZH poukazuje na pravidlo 8:6, podľa ktorého výlučne rozhodcovia sú oprávnení vyhodnotiť na základe pozorovania záver, či niektorý faul je podľa nich zvlášť bezohľadný, zvlášť nebezpečný alebo úmyselný alebo nie. Ak je toto výlučným právom rozhodcu (rozhodcov), potom toto rozhodnutie v žiadnom prípade nemôže byť posudzované ako disciplinárne previnenie. Čo je dovolené, nemôže byť zároveň aj zakázané (potrestané). Zároveň je nevyhnutné uviesť, že DK SZH pred posúdením veci zabezpečila viacero dôkazov, ktoré preukazujú, že ku skutku tak, ako ho popisujú rozhodcovia nedošlo, no na druhej strane taktiež viacero dôkazov, ktoré potvrdzujú, že ku skutku došlo tak ako ho popisujú. DK SZH preto opätovne uvádza, že má za to, že vykonané dôkazy dostatočne nepreukazujú, presný skutkový dej konania, za ktoré bol Patrik Hruščák diskvalifikovaný s udelením modrej karty, tak v prospech, či neprospech či už Patrika Hruščáka alebo rozhodcovskej dvojice. Z uvedených dôvodov rozhodla DK SZH tak ako je uvedené vyššie. Podľa čl. 5 bod 7 Disciplinárneho poriadku SZH disciplinárny orgán vyhotoví o vybavení podnetu niektorým zo spôsobov podľa bodu 4. písomný záznam. Z uvedeného dôvodu sa ďalšie rozhodnutie v predmetnej veci nevydáva. Všetky podstatné náležitosti sú uvedené v tejto zápisnici. Hlasovanie o uznesení: Za 5 Proti 0 Zdržalo sa 0   https://slovakhandball.sk/zapisnica-s-rozhodnutim-dk-szh/

MŠK Považská Bystrica MŠK Považská Bystrica

 

 

created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials